Ať už se nacházíte ve fázi dlouhodobé nezaměstnanosti nebo je tu potenciálnost ztráty zaměstnání. Zkrátka důvodů se nabízí mnoho, jako i například ubíjející stereotypní zaměstnání, nereálnost kariérního postupu v práci. Touha po razantní změně – proniknout do světa podnikání. Máte již promyšlen obor, ve kterém chcete podnikat. Jste pevně odhodláni. Problémem jsou však prvotní finanční náklady související s rozjezdem podnikatelské činnosti. Jaké kroky je třeba učinit? Co si představit pod pojmem – dotace od státu?
 siluety podnikatelů

  1. Žádost o příspěvek na podnikání

 
Podat žádost může každý, kdo je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání!Zároveň je třeba být v evidenci po celou dobu vyřizování žádosti, čekání na verdikt ohledně schválení a přiznání příspěvku či nikoliv. Jestliže by došlo k ukončení evidence na úřadu práce z jakéhokoliv důvodu, je žádost automaticky zamítnuta.  O svém podnikatelském plánu nejprve informujete svého referenta na úřadu práce.
 

  1. Náležitosti a informace k podání žádosti

 
Především je třeba vypracovat podnikatelský záměr. Dále doložit ekonomickou rozvahu – tj. kalkulace od zahájení podnikání do konce daného roku a rovněž i na období roku následujícího, včetně kalkulace nákladů na zřízení místa podnikání, doklad o zřízeném bankovním účtu a doklady ohledně bezdlužnosti na sociálním zabezpečení, bezdlužnost u zdravotní pojišťovny, potvrzení, že nejsou daňové nedoplatky vůči finančnímu či celnímu úřadu. Doklady o bezdlužnosti a v rámci nedoplatků je možno rovněž vyřešit snadnější cestou, kdy dáte úřadu práce souhlas a on si již tyto podklady vyžádá a získá sám.
 
Veškeré náležitosti řeší oddělení aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) dané krajské pobočky úřadu práce České republiky. O schválení a výši příspěvku rohoduje vždy hodnotící komise. Výše příspěvku se řídí směrnicí dané krajské pobočky. Obecně lze konstatovat, že by výše neměla přesáhnout šesti násobek průměrné mzdy. Při posuzování žádosti se vychází z několika kritérií, jako například zpracování podnikatelského záměru, daná situace na trhu práce, délka evidence žadatele na úřadu práce, věk uchazeče apod.
 kreslené prasátko
 

  1. Povinnosti vyplývající ze schváleného příspěvku od úřadu práce

 
Jestliže je žádost schválena, je s žadatelem uzavřena a podepsána písemná dohoda, kde je uveden termín zahájení podnikatelské činnosti, tj. ukončení evidence na úřadu práce a přihlášení se jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). V dohodě je rovněž stanoveno datum, ke kterému je žadatel povinnen uskutečnit vyúčtování a vrátit zpět fianční obnos, který nebude upotřeben na způsobilé výdaje. Co náleží v daném případě mezi způsobilé výdaje a uznatelné položky je sepsáno v dohodě. Uchazeč se zavazuje k výkonu podnikání po určenou dobu! V případě nedodržení, je povinností uchazeče vrátit celou část finančního prostředku. Nevztahuje se však na předčasné ukončení podnikání ze zdravotního důvodu (musí být písemně doloženo).